Biblioteca

Infraestructura

Nombre de la biblioteca externa​ Enlace a la licencia (licencia de proyecto real, no ejemplo de licencia)
 Nombre de la licencia

Docker

https://github.com/docker/docker.github.io

Apache License 2.0

Node Js v12.22.12

https://github.com/nodejs/node/blob/main/LICENSE

MIT
PostgreSQL

https://www.postgresql.org/about/licence/

MIT

Python

https://www.python.org/download/releases/3.4.0/license/

GPL

Oficina administrativa

Nombre de la biblioteca externa​ Nombre de la licencia​ Enlace a la licencia (licencia de proyecto real, no ejemplo de licencia)​

ExtJS 3.3.1

https://www.sencha.com/legal/GPL/

GNU GPLv3

jQuery

http://jquery.org/license

 MIT
wkhtmltopdf

https://github.com/wkhtmltopdf/wkhtmltopdf 

GNU GPLv3

appdirs

 https://github.com/harawata/appdirs/blob/master/LICENSE.txt 

Apache License 2.0

argh

 https://github.com/google/argh/blob/master/LICENSE 

BSD 3
attrs https://www.attrs.org/en/stable/license.html 
MIT
Babel https://github.com/babel/babel/blob/main/LICENSE 
MIT
brotlipy
https://github.com/python-hyper/brotlicffi/blob/main/LICENSE 
MIT
beautifulsoup4 https://github.com/getanewsletter/BeautifulSoup4/blob/master/COPYING.txt 
MIT
cached-property https://github.com/pydanny/cached-property/blob/master/LICENSE
 BSD 3
cachetools https://github.com/tkem/cachetools/blob/master/LICENSE
MIT
certifi https://github.com/certifi/python-certifi/blob/master/LICENSE
 MIT
cffi https://github.com/cffi/cffi/blob/master/COPYRIGHT 
 MIT
chardet https://github.com/chardet/chardet/blob/master/LICENSE
 GNU
cryptography https://github.com/pyca/cryptography/blob/main/LICENSE
 Apache 2.0
coverage https://github.com/nedbat/coveragepy/blob/master/LICENSE.txt
 Apache 2.0
contextvars https://github.com/MagicStack/contextvars/blob/master/LICENSE
 Apache 2.0
cssselect
https://github.com/fb55/css-select/blob/master/LICENSE 
 BSD 3
dbus-python https://github.com/python-sdbus/python-sdbus/blob/master/COPYING
 GNU
dnspython<2.0 https://github.com/rthalley/dnspython/blob/master/LICENSE
 ISC
decorator https://github.com/micheles/decorator/blob/master/LICENSE.txt
 BSD 3
defusedxml https://github.com/tiran/defusedxml/blob/main/LICENSE 
GPL
distro-info https://github.com/softwarefactory-project/distroinfo/blob/master/LICENSE 
 Apache 2.0
docopt https://github.com/docopt/docopt/blob/master/LICENSE-MIT
 MIT
docutils https://github.com/docutils-mirror/docutils/blob/master/COPYING.txt
Public Domain
enum34 https://pypi.org/project/enum34/
 BSD 3
freezegun https://github.com/spulec/freezegun/blob/master/LICENSE
 Apache 2.0
flaky https://github.com/box/flaky/blob/master/LICENSE
 Apache 2.0
flake8 https://github.com/PyCQA/flake8/blob/main/LICENSE
 MIT
flake8-import-order https://github.com/PyCQA/flake8-import-order/blob/master/COPYING
 GPL
furo https://github.com/pradyunsg/furo/blob/main/LICENSE 
MIT
gevent https://github.com/gevent/gevent/blob/master/LICENSE 
 MIT
google-auth https://github.com/googleapis/google-auth-library-python/blob/main/LICENSE 
 Apache 2.0
greenlet https://github.com/python-greenlet/greenlet/blob/master/LICENSE
 Public Domain
gyp https://github.com/chromium/gyp/blob/master/LICENSE 
 BSD 3
html2text https://github.com/aaronsw/html2text/blob/master/COPYING
 GNU
html5lib https://github.com/html5lib/html5lib-python/blob/master/LICENSE
MIT
idna https://github.com/kjd/idna/blob/master/LICENSE.md
 BSD 3
isc https://github.com/MartijnBraam/python-isc-dhcp-leases/blob/master/LICENSE
 MIT
isodate https://github.com/gweis/isodate/blob/master/LICENSE 
 BSD 3
iso8601 https://github.com/erlsci/iso8601/blob/main/LICENSE 
 MIT
ipaddress https://github.com/phihag/ipaddress/blob/master/LICENSE
GNU
Jinja2 https://github.com/pallets/jinja/blob/main/LICENSE.rst
 BSD 3
libsass https://github.com/sass/libsass-python/blob/main/LICENSE
MIT
lxml https://github.com/lxml/lxml/blob/master/LICENSE.txt 
 MIT
Mako https://github.com/zzzeek/mako/blob/master/LICENSE
 MIT
nose https://github.com/nose-devs/nose
Public Domain
num2words https://github.com/savoirfairelinux/num2words/blob/master/COPYING 
 GNU 2
nose https://github.com/nose-devs/nose
 Public Domain
num2words https://github.com/savoirfairelinux/num2words/blob/master/COPYING
 GNU 2
pyopenssl https://github.com/pyca/pyopenssl/blob/main/LICENSE
 Apache 2.0
objgraph https://github.com/mgedmin/objgraph/blob/master/LICENSE
MIT
ofxparse https://github.com/jseutter/ofxparse/blob/master/LICENSE
 MIT
passlib https://github.com/glic3rinu/passlib/blob/master/LICENSE
BSD 3
pbr https://github.com/openstack/pbr/blob/master/LICENSE
 Apache 2.0
pdfminer.six https://github.com/pdfminer/pdfminer.six/blob/master/LICENSE 
 MIT
phonenumbers https://github.com/daviddrysdale/python-phonenumbers/blob/dev/LICENSE
 Apache 2.0
Pillow https://github.com/python-pillow/Pillow/blob/main/LICENSE
HPND
ply https://github.com/dabeaz/ply
 No license
polib https://github.com/izimobil/polib/blob/master/LICENSE
MIT
psutil https://github.com/giampaolo/psutil/blob/master/LICENSE
 BSD 3
psycopg2 https://github.com/psycopg/psycopg2/blob/master/LICENSE 
 LGPL
pyasn1 https://github.com/etingof/pyasn1/blob/master/LICENSE.rst
 BSD 2
pycurl https://github.com/pycurl/pycurl/blob/master/COPYING-LGPL 
LGPL
pydot https://github.com/pydot/pydot/blob/master/LICENSE
 MIT
PyGObject https://github.com/GNOME/pygobject/blob/master/COPYING
LGPL
pyparsing https://github.com/pyparsing/pyparsing/blob/master/LICENSE
 MIT
PyPDF2 https://github.com/py-pdf/PyPDF2/blob/main/LICENSE 
Public Domain
pretend https://github.com/KnisterPeter/pretend/blob/master/LICENSE
 MIT
pyserial https://github.com/pyserial/pyserial/blob/master/LICENSE.txt 
Public Domain
pytest!=3.9.0 https://github.com/pytest-dev/pytest/blob/main/LICENSE 
 MIT
python-apt https://github.com/excid3/python-apt/blob/master/COPYING.GPL
LGPL
python-dateutil https://github.com/dateutil/dateutil/blob/master/LICENSE 
Apache 2.0
python-ldap https://github.com/python-ldap/python-ldap/blob/master/LICENCE
No license
python-slugify https://github.com/un33k/python-slugify/blob/master/LICENSE 
 MIT
python-stdnum https://github.com/arthurdejong/python-stdnum/blob/master/COPYING 
 LGPL
pytz https://github.com/stub42/pytz/blob/master/LICENSE.txt
MIT
pyusb https://github.com/pyusb/pyusb/blob/master/LICENSE
 BSD 3
PyYAML https://github.com/yaml/pyyaml/blob/master/LICENSE
 MIT
reportlab https://github.com/mattjmorrison/ReportLab/blob/master/LICENSE.txt 
 BSD 3
requests https://github.com/psf/requests/blob/main/LICENSE 
 Apache 2.0
requests-file https://github.com/dashea/requests-file/blob/master/LICENSE
 Apache 2.0
requests-toolbelt https://github.com/requests/toolbelt/blob/master/LICENSE
 Apache 2.0
roman https://github.com/microsoft/roman/blob/main/LICENSE 
 MIT
rsa https://github.com/awnonbhowmik/RSA-Python
 No license
six https://github.com/benjaminp/six/blob/master/LICENSE
MIT
sortedcontainers https://github.com/grantjenks/python-sortedcontainers/blob/master/LICENSE
Apache 2.0
soupsieve https://github.com/facelessuser/soupsieve/blob/main/LICENSE.md
 MIT
stdlib-list https://github.com/jackmaney/python-stdlib-list/blob/master/LICENSE
 MIT
sphinx_rtd_theme https://github.com/readthedocs/sphinx_rtd_theme/blob/master/LICENSE 
 MIT
sphinx-argparse https://github.com/alex-rudakov/sphinx-argparse/blob/master/LICENSE 
 MIT
tline Registered under indaautor
 No license
Unidecode https://github.com/avian2/unidecode/blob/master/LICENSE
GNU
urllib3 https://github.com/urllib3/urllib3/blob/main/LICENSE.txt 
MIT
watchdog https://github.com/gorakhargosh/watchdog/blob/master/LICENSE
 Apache 2.0
win_inet_pton https://github.com/hickeroar/win_inet_pton/blob/master/LICENSE 
 Public Domain
xlrd https://github.com/python-excel/xlrd/blob/master/LICENSE MIT
XlsxWriter
BSD 2
xlwt https://github.com/python-excel/xlwt/blob/master/LICENSE
MIT
zeep https://github.com/mvantellingen/python-zeep/blob/master/LICENSE
 MIT
zope.event https://github.com/zopefoundation/zope.event/blob/master/LICENSE.txt
ZPL
zope.interface https://github.com/zopefoundation/zope.interface/blob/master/LICENSE.txt
 ZPL
zope.testrunner https://github.com/zopefoundation/zope.testrunner/blob/master/LICENSE.md
ZPL
json2.js https://github.com/douglascrockford/JSON-js/blob/master/json2.js 
 Public Domain
jsoup 1.10.2 https://github.com/jhy/jsoup/blob/master/LICENSE
 MIT